• nabor 2019

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Olsztynie

  • ico aktualnosci
    Aktualności
  • ico sekretariat
    Sekretariat

Karta zgłoszenia Dziecka do szkoły

tabela2

 

I N F O R M A C J A  DODATKOWA

Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 97 r. art. 24,32,35) informuję Pana(nią), że administrator danych osobowych w Niepublicznej Szkole Podstawowej Art School
w Olsztynie zbiera i przetwarza dane osobowe Pana(i) dziecka i Pana(i) w zakresie bezpieczeństwa
i zdrowia oraz dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły.

Informuję, że przysługuje Panu(i) prawo wglądu do zbieranych danych oraz uzupełniania, uaktualniania czy sprostowania, jeżeli dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Jednocześnie informuję, że administrator danych osobowych w Niepublicznej Szkoły Podstawowej  Art School w Olsztynie dołoży wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.

                                 O Ś W I A D C Z E N I A   RODZICÓW / OPIEKUNÓW

Zapoznałem (łam) się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych mojego Dziecka i moich.

1. Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam  zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego Dziecka uczęszczającego do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Art School, a także moich w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia oraz dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły.

……………………………………………………………..……..

                                                                                                      podpisy czytelne Rodziców / Opiekunów Dziecka

2. Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam  zgody  na uczestnictwo mojego Dziecka w wycieczkach (szkolnych, autokarowych, pieszych, rowerowych, turystyczno-krajoznawczych, do kina, teatru, muzeum, na basen,
w kuligach, zawodach sportowych itp.) jednodniowych lub kilkudniowych organizowanych przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Art School w Olsztynie.

…………………………….......……………………………………..

                                                                                                     podpisy czytelne Rodziców/ Opiekunów Dziecka

3. Wyrażam/nie wyrażam zgody na udział mojego Dziecka w zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań, konkursach przedmiotowych, szkolnych, imprezach szkolnych, dyskotekach organizowanych przez szkołę.

                                                                                                                   …………….................................………………………………….

                                                                                                       podpisy czytelne Rodziców/ Opiekunów Dziecka

4.  Oświadczam , że wyrażam/nie wyrażam  zgody na publikację zdjęć mojego Dziecka z imprez, uroczystości szkolnych w gazetkach szkoły, na stronie internetowej Szkoły, prasie promującej placówkę.

                                                                                                                                 ........................…….......................……………............................

                                                                                                        podpisy czytelne Rodziców/Opiekunów Dziecka

5. Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam zgody na przeprowadzenie przez pielęgniarkę szkolną okresowej kontroli stanu zdrowia oraz higieny osobistej mojego dziecka (w tym także sprawdzania w razie konieczności głowy dziecka,na badania przesiewowe i profilaktyczne - przewidziane dla dzieci i młodzieży szkolnej)        

………………………………………………………………..

                                                                                                     podpisy Czytelne Rodziców / Opiekunów Dziecka

6.     Oświadczam ,że wyrażam/nie wyrażam zgody na podanie numeru telefonu stacjonarnego/komórkowego
w sytuacji wymagającej szybkiego kontaktu w sprawie dziecka.

                                                                                                                    …………………………………….............................……

                                                                                                          podpis czytelny Rodziców/Opiekunów Dziecka

7. Oświadczam ,że wyrażam/nie wyrażam zgody na udział mojego Dziecka w zajęciach Dogoterapii  organizowanych przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Art School w Olsztynie.

…………………………………….............................……

                                                                                                          podpis czytelny Rodziców/Opiekunów Dziecka

8. Oświadczam, że  biorę pełną odpowiedzialność za dojście do szkoły  i powrót  do domu  mojego Dziecka: pieszo, samochodem oraz środkami komunikacji miejskiej.

                                                                                                                       ............................…………………………………………

                                                                                                        podpisy czytelne Rodziców/Opiekunów Dziecka

* - niepotrzebne skreślić

link szkola

link przedszkolenr2

link przedszkolenr1

link edu