Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Olsztynie

  • ico aktualnosci
    Aktualności
  • ico sekretariat
    Sekretariat
ico aktualnosci


Aktualności
ico kadra


Kadra
ico plan zajec


Plan zajęć
ico sekretariat


Sekretariat

Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej

Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej
Niepublicznej Szkoły Podstawowe j Art School
na rok szkolny ................................
Kartę wypełniają Rodzice lub Opiekunowie Dziecka

I. Dane osobowe

......................................................................................klasa.....................................................
Imiona i nazwisko Dziecka

.......................................................................................PESEL.................................................
Data i miejsce urodzenia

....................................................................................................................................................
Adres zamieszkania

...................................................................................................................................................
Adres zameldowania

II.Ważne informacje o zdrowiu dziecka

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
(alergie, choroby przewlekłe, wskazania, przeciwwskazania poradni specjalistycznych, orzeczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej)

III. Zainteresowania lub uzdolnienia dziecka

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
(instytucje kulturalne, szkoły artystyczne, do których dziecko uczęszcza na zajęcia)

IV. Informacje o Rodzicach/Opiekunach

1.Tata/Opiekun

...................................................................................................................................................
Imię i nazwisko

....................................................................................................................................................
Adres zamieszkania

....................................................................................................................................................
Adres zameldowania

....................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
Miejsce pracy z adresem

2. Mama/ Opiekunka

....................................................................................................................................................
Imię i nazwisko

.................................................................................................................................................
Adres zamieszkania

....................................................................................................................................................
Adres zameldowania

....................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
Miejsce pracy z adresem

V. Informacje o odbieraniu dziecka ze świetlicy

Czas pobytu Dziecka w świetlicy

poniedziałek od godz..........................................do godz..........................................................

wtorek od godz...................................................do godz..........................................................

środa od godz....................................................do godz..........................................................

czwartek od godz...............................................do godz..........................................................

piątek od godz....................................................do godz..........................................................

Do odbioru dziecka ze świetlicy UPOWAŻNIAM:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
imię i nazwisko miejsce zamieszkania nr dowodu osobistego nr telefonu

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
imię i nazwisko miejsce zamieszkania nr dowodu osobistego nr telefonu

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
imię i nazwisko miejsce zamieszkania nr dowodu osobistego nr telefonu

................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
imię i nazwisko miejsce zamieszkania nr dowodu osobistego nr telefonu

W przypadku zgody na samodzielny powrót Dziecka do domu, Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są napisać (poniżej) pisemne oświadczenie

Jednocześnie ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót Dziecka do domu

............................................................................... .................................................................
numer i seria dowodu osobistego, podpis rodziców/opiekunów

OŚWIADCZENIE: podane informacje w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym, zobowiązuję się do aktualizowania powyższych danych.

OŚWIADCZENIE: Zapoznałem/am się z WAŻNYMI INFORMACJAMI, przyjąłem/am do wiadomości

Wyrażam także zgodę na to, aby moje Dziecko uczestniczyło w zajęciach, imprezach i wyjściach organizowanych w godzinach pracy świetlicy.

Olsztyn, dnia ............................. ..........................................................................................
Podpis Rodziców/Opiekunów

Informujemy, iż powyższe dane przyczynią się do zapewnienia dobrej opieki nad Dzieckiem i zwiększenia jego bezpieczeństwa w świetlicy.

WAŻNE INFORMACJE
1. Świetlica jest czynna w zależności od potrzeb Dzieci i Rodziców. Ramowe godziny pracy świetlicy: rano – od 6.30, po południu – do 17.30.
2. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru Dziecka ze świetlicy.
3. Rodzice/Opiekunowie przekazują Dziecko pod opiekę Nauczycielom-Wychowawcom świetlicy.
4. W świetlicy obowiązują REGULAMIN DOBREGO ZACHOWANIA W ŚWIETLICY, z którymi dzieci zapoznają się na pierwszych zajęciach w świetlicy (REGULAMIN otrzymają Rodzice/Opiekunowie na spotkaniu we wrześniu).
5. W świetlicy również obowiązuje „Zeszyt kontaktu z Rodzicami", który ułatwia wymianę informacji (prosimy o podpisywanie przeczytanych informacji).
6. W świetlicy obowiązuje przez cały rok szkolny zmiana obuwia.
7. Prosimy o nie przynoszenie do szkoły wartościowych przedmiotów.
8. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy materialnie odpowiadają Rodzice/Opiekunowie.
9. Nauczyciele - Wychowawcy świetlicy współpracują z Rodzicami, Wychowawcami klas, Pedagogiem szkolnym w celu wspólnego rozwiązywania sytuacji problemowych i wymiany informacji o Dziecku.

link szkola

link przedszkolenr2

link przedszkolenr1

link edu