Rekrutacja

Regulamin Rekrutacji

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Art School:

 • 1.
  W szkole podstawowej mają prawo uczyć się wszyscy uczniowie niezależnie od miejsca zamieszkania.
 • 2.
  Liczba uczniów w danym oddziale wynosi maksymalnie 16 w klasach I – III i 18 w klasach IV – VI. W przypadku dodatkowego ucznia, zgodę na jego przyjęcie muszą wyrazić wszyscy rodzice uczniów danego oddziału.
 • 3.
  W przypadku, gdy limit uczniów na dany rok szkolny jest wyczerpany, uczniów dodatkowych wpisuje się na listę rezerwową, z pierwszeństwem przyjęcia w razie wolnego miejsca.
 • 4.

  Warunkiem przyjęcia ucznia do klas I-III jest:

  • a) uczestnictwo dziecka w spotkaniu integracyjnym zorganizowanym przez Szkołę,
  • b) wpłacenie „ wpisowego” w wysokości ustalonej na dany rok szkolny
 • 5.
  Warunkiem przyjęcia do klasy IV-VI jest odbycie wstępnej rozmowy z dyrektorem szkoły, wychowawcą klasy, nauczycielami języka polskiego, matematyki i wpłacenia wpisowego w wysokości ustalonej na dany rok szkolny.
 • 6.
  Przy przyjmowaniu uczniów do szkoły liczy się kolejność zgłoszeń.
 • 7.
  Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka, przed przystąpieniem dziecka do społeczności szkolnej, zawierają umowę cywilno – prawną o naukę z osobą prowadzącą i wpłacają wpisowe określone na dany rok szkolny, a także zobowiązują się do systematycznego, terminowego opłacania czesnego od 1 września do 31 sierpnia danego roku szkolnego.

Karty zgłoszeń

Prawdziwym celem edukacji jest umiejętność ciągłego stawiania pytań

Kontakt

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art School w Olsztynie

Ul . Dolna 16
10-699 Olsztyn
 • 666 405 407
 • edu@szkola-artschool.pl
 • paulina.siwiec@artschool.com.pl

© 2020 Art School. All rights reserved. Powered by MJ.